ربات درخواست کتاب تلگرام tagged posts

درخواست کتاب

قصه گویی و استفاده از روش تاریخ شفاهی در ثبت خاطرات یکی از مهمترین موضوعات در این زمینه است ، زیرا مصاحبه تاریخ شفاهی مصاحبه ای آزاد است که اطلاعات عمیق و کیفی را از همه جنبه های مصاحبه شونده فراهم می کند. می آید محقق امروز چاره ای ندارد جز اینکه خاطرات مکتوب را به شکل فعلی بپذیرد ، زیرا آنها قادر به تغییر ساختار و ماهیت آن نیستند. در هفته دفاع مقدس ، با مهدی ابوالحسنی طارگی درخواست کتاب، مدرس و پژوهشگر تاریخ شفاهی و یکی از نویسندگان کتاب تاریخ شفاهی و جایگاه آن در تاریخ نگاری معاصر ایرا...

Read More