خارج از جعبه: یک چیز تهمت نمی لاف زدن در مورد خود را در دولت از اتحادیه: برنامه های خود را برای کاهش امنیت اجتماعی و مدیکر و مدیکید

جو Raedle/گتی ایماژ رئیس جمهور دونالد مغلوب ساختن پیشی جستن می گوید حامیان در روستاها Fla., در اکتبر 2019 که او را همیشه در دفاع

Read More

آهنگ پیشواز همراه اول