کاستاریکا شیوع: تست توده های بین المللی بازگشایی

پس از چند ماه از مستند محدودیت های کاستاریکا در حال آماده سازی برای بازگشایی این کشور برای گردشگران بین المللی.

یک استراتژی از جمله گسترده تست شده آن مجموعه جدا از دیگر آمریکای لاتین سازمان ملل که هنوز در تلاش برای جلوگیری از عفونت.

الجزیره مانوئل Rapalo گزارش.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>