NewsWatch: سهام-بازار کارشناس می گوید آنچه که بسیاری از فکر به عنوان داو میریزد 3,600 امتیاز در یک هفته: ‘این بازار طبیعی نیست’

MARKETWATCH صفحه اول وسعت و شدت این coronavirus سوخت سهام بازار فروش برخی از استراتژیست های خاراندن سر خود را. توماس لی بنیانگذار Fundstrat جهانی

Read More

آهنگ پیشواز همراه اول