کارگران سابق از کروگر شکایت می کنند و ادعا می کنند که به دلیل امتناع از پوشیدن نماد رنگین کمان اخراج شده اند

زنان گفتند به دلیل باورهای مسیحی شان به اشتباه فسخ شده اند. یدلایمخیرات 2020 سپتامبر 19 ، 9:23 • 5 دقیقه خوانده شده به اشتراک

Read More

آهنگ پیشواز همراه اول